ART MIAMI, Sous Les Etoiles Gallery, 2015
RICHARD CALDICOTT ART MIAMI, Sous Les Etoiles Gallery, 2015
RICHARD CALDICOTT ART MIAMI, Sous Les Etoiles Gallery, 2015

RICHARD CALDICOTT ART MIAMI, Sous Les Etoiles Gallery, 2015
RICHARD CALDICOTT ART MIAMI, Sous Les Etoiles Gallery, 2015

RICHARD CALDICOTT ART MIAMI, Sous Les Etoiles Gallery, 2015